Bystyremøte 12.03.2018

Utvalgssaker

14/18 Byutredning Nord Jæren – høringsuttalelse
15/18 2. gangsbehandling – Plan 2016117 – Detaljregulering for gnr 44 bnr 228, Hoveveien, Austrått
16/18 2. gangsbehandling – Plan 2016110 – Detaljregulering for Ho19, gnr 101 bnr 527, Hommersåk
17/18 Sandnes Ulf Arena AS – to henvendelser om endrede vilkår for finansiering, samt status om byggelån
18/18 Ruten byrom – Kostnadsoverslag K1
19/18 Forslag til endringer i reglement for Sandnes bystyre
20/18 Innbyggerinitiativ – Kampen mot skjønnhetstyranniet
21/18 Søknad om tilskudd til kompetanseprogrammet Connect Vekst 2018
22/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten – Innkjøp
23/18 Årsrapport 2017 for skatteoppkreveren
24/18 Byggeregnskap Lura BOAS – mindre tilbygg og ombygging pnr. 26016/2601600
25/18 Byggeregnskap – barnehage i gamle kulturskolebygget, pnr 35015
26/18 Valg av representanter til styret i Sandnes Arena AS

Orienteringssaker

10/18 Håndtering av Lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes
11/18 Lokal gåstrategi for Nord-Jæren 2017-2032
12/18 Referat årsmøte i Sandnes unge bystyre 2018
13/18 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
14/18 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder
15/18 Godkjenning av MTA og detaljplan – Vardafjellet vindkraftverk – kopi av brev til Vardafjellet Vindkraft AS

Interpellasjoner

1/18 Interpellasjon fra Heidi Bjerga (SV) til bystyret 12.03.2018 om å slutte seg til fredsinitiativet Ordførere for fred