Bystyremøte 05.02.2018

 

Godkjenning av protokoll

1/18 Protokoll fra bystyrets møte 11.12.2017 – Offentlig

Utvalgssaker

1/18 En god hverdag – for alle! Omsorgsplan 2017 – 2030
2/18 Sak om bostedsløshet – kartlegging og tiltak
3/18 2. gangsbehandling – Plan 2014123 – Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasen’s gate, Vågsgata, Julie Ege’s gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m.fl., Sentrum
4/18 Ny 2. gangsbehandling – plan 2014116 – Detaljregulering for gnr 39 bnr 1526, del av Maxi, Gravarsveien
5/18 Rettelse – plan 201702 – Detaljregulering for utvidelse av Fv 327 Årsvollveien på gnr. 64 bnr. 24
6/18 Fastsetting av planprogram – Plan 2016127 – Detaljregulering for Bussveien Sandnes sentrum til Vatnekrossen
7/18 Forslag til inngåelse av avtale mellom Forsand og Sandnes kommune om administrativt vertskommunesamarbeid om drift av Forsand barnehage.
8/18 Delegasjon av fullmakter vedrørende salg av den gamle brannstasjon
9/18 Nyvalg til politiske verv etter Tron Håland (Frp) som er flyttet fra Figgjo bydel
10/18 Nyvalg til politiske verv etter Snorre Erichsen Skjevrak (Ap) som har flyttet fra kommunen
11/18 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden – Karen Irene Stangeland (Ap)
12/18 Søknad om fritak fra verv ut valgperioden – Jan Halseth (Ap)
13/18 Kostnadsoverslag 2 (K2) for Iglemyr svømmehall pnr 60008

Orienteringssaker

1/18 Høringsuttalelse – forslag til endringer i vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy
2/18 Pårørendestrategi for tjenesteområdet levekår
3/18 Høring – forslag om endringer i valgloven og valgforskriften i forhold til kommuner som skal slås sammen
4/18 Henvendelse vedrørende Fylkesmannens rolle i forbindelse med kommunesammenslåingsprosess og grensejusteringssak
5/18 Forslag til endring i retningslinjer ved varsel på rådmann
6/18 Uførepensjonister i SKP 2016
7/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2018
8/18 Protokoll BUBS 2017.pdf
9/18 Bystyrets oppfølgingsliste for 2017