Bystyremøte 11.12.2017

Godkjenning av protokoll

9/17 Protokoll fra bystyrets møte 13.11.2017

Utvalgssaker

181/17 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2028 – «AKTIVE SANDNES»
182/17 Økonomiplan 2018-2021, Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2018
183/17 Økonomiplan 2018-2021
184/17 Sak om bosetting av flyktninger i 2018
185/17 Resultater av utredning – mulig bruk og eventuelt salg av Riskatun
186/17 Prinsippsak for vurdering av vernestatus for Strandgata 5 – 11 (gnr. 111 bnr. 888, 889, 891 og 894)
187/17 Bypakken Nord-Jæren. Handlingsprogram 2018-2021
188/17 2. gangsbehandling – Plan 201706 – Detaljregulering for gnr 57 bnr 95, 100 mfl, Heigreveien – Julebygda
189/17 2. gangsbehandling – plan 201702 – Detaljregulering for utvidelse av Fv 327 Årsvollveien på gnr. 64 bnr. 24
190/17 2. gangsbehandling – plan 2016104 – Detaljregulering for stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien
191/17 2. gangsbehandling – Plan 2015131 – Detaljregulering for gnr 59 bnr 42- Svaneveien – Sandnes
192/17 2. gangsbehandling – Plan 2016107 – Detaljregulering for del av gnr 101 bnr 10 og 504, Hommersåk Ho17
193/17 Reglementet for fellesnemda «nye Sandnes» – myndighet til ansettelse av rådmann
194/17 Avtale om konsulenttjenester i tilknytning til privat ferjedrift i Høgsfjordsambandet
195/17 Søknad om støtte til Ruteutviklingsforum/Ruteutviklingsstrategi 2018-2020
196/17 Forslag til avtale om punktfeste og liggerett for sanitæranlegg gnr 1, bnr 9, Fjogstadvegen 175, Sandnes MCC Norway
197/17 Evaluering av organisering i Enhet for funksjonshemmede EFF
198/17 Vedr medlemskap i WHO nettverket «Healthy Cities»
199/17 Tilbud fra Sørvest Bomvegselskap AS om kjø av aksjer i Nord Jæren Bompengeselskap, fullmakt til å gjennomføre transaksjonen
200/17 Ansettelsesavtale for rådmannen i Sandnes
201/17 Forslag om oppdrag – mulig sammenslåing av legater og fond

Orienteringssaker

53/17 Høringsforslag – endringer i vegtrafikkloven og parkeringsforskriften om halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale plasser
54/17 Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite – omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
55/17 Kommunegrensen mellom Strand og Forsand kommuner – melding om utredningsarbeid
56/17 Navn på ny kommune, antall medlemmer i kommunestyret mv. – Fylkesmannens oversendelse til KMD
57/17 Fylkesmannens vedtak om lovlegkontroll av Forsand kommunestyre sitt vedtak den 25.10.17 sak 96/17
58/17 Togstopp på Lura- status etter utredning og videre oppfølging i kommuneplanen
59/17 Økonomiplan – spørsmål knyttet til renhold
60/17 Orientering til kommunene om status i arbeidet med IKDP Forus
61/17 Økonomiske konsekvenser av «avlaster 2 dommen»
62/17 Statusrapport etter 10 års drift fra Forus Utvikling AS
63/17 Svar på spørsmål i Formannskapet 20.11.2017 Heltid/Deltid
64/17 Orientering vedr. tilrettelegging for månedlig fakturering av kommunale avgifter for privatboliger
65/17 Fremdrift – Aktiv Barnehage og prinsippsak om festetomter til private barnehager
66/17 Økonomi- og aktivitetsrapport per november 2017