Bystyremøte 16.10.2017

Godkjenning av protokoll

7/17 Protokoll fra møte i bystyret 18.09.2017

Utvalgssaker

146/17 Lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes – sluttbehandling
147/17 2. gangs behandling – plan 2014111 – Detaljregulering for veg- og fortauanlegg i Roald Amundsens gate
148/17 2. gangsbehandling – Plan 2012103 – Detaljregulering for Jærveien 4 – 10
149/17 2. gangsbehandling – Plan 2016113 – Detaljregulering for del av gnr 42 bnr 1, Sandved
150/17 Nytt stadion – Leieavtale og tomt
151/17 Perioderapport per 31.08.2017
152/17 Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven
153/17 Stadfestelse av drøftingspunkter behandlet på felles kommunestyremøte Forsand og Sandnes kommune
154/17 Kommunale vigsler – delegasjon av vigselsmyndighet
155/17 Aktive Barnehage – spørsmål om endring av bystyrets vilkår for å kunne inngå kjøpsavtale for tomten
156/17 Fremtidig organisering og utvikling av Rogaland Arboret og Stavanger Botaniske hage, prinsipper
157/17 Bompengereformen – overdragelse av aksjer i Nord-Jæren Bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS
158/17 Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) IKS, Haugesund og fylkeskommunen som nye deltakere i selskapet
159/17 Forslag fra Sandnes Innvandrerråd om etablering av en kommunal integrasjonspris
160/17 Oppnevning av nytt medlem til Figgjo bydelsutvalg etter Sanda O. Neagu (H)
161/17 Nyvalg til politiske verv etter Gitte Eikeskog (Ap) som er flyttet til utlandet
162/17 Nyvalg til politiske verv etter Daniel Røvik (Ap) som er meldt flyttet til annen kommune
163/17 Søknad om permisjon fra politiske verv for Anna Tangen (Ap) i perioden 01.09.2017 – 01.08.2018
164/17 Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 23.1

Orienteringssaker

46/17 Orientering knyttet til bystyrets vedtak i b-sak 107/17 angående forprosjekt bussvei Kvadrat – Ruten
47/17 Høring – Ny personopplysningslov
48/17 Sak fra kontrollutvalget – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern

Interpellasjoner

8/17 Interpellasjon fra Solgull Klette (H) til bystyrets møte 18. september 2017 om fritt brukervalg i omsorgstjenester
9/17 Interpellasjon fra Erlend Kristensen (MDG) til bystyrets møte 18.09.2017 – forslag om utredning og utvikling av området rundt Møgedalshølen og Figgjoelva
10/17 Interpellasjon fra Heidi Bjerga (SV) til bystyrets møte 18.09.2017 vedrørende profittfrie barnehager

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here