Bystyremøte 18.09.2017

Godkjenning av protokoll

6/17 Protokoll fra bystyrets møte 19.06.2017

Utvalgssaker

122/17 2. gangsbehandling – Plan 2014134 – Detaljregulering for gnr 42 bnr 72 og 244 m. fl., høyspent – Sandved
123/17 2. gangsbehandling – Plan 2015108 – Detaljregulering for sykkelstamveg fra Smeaheia til Oalsgata
124/17 2.gangsbehandling – Plan 2015121- Detaljregulering for felt B01 og B03 Sørbø- Hove
125/17 2.gangsbehandling – Plan 2016116 Detaljregulering for gnr 101 bnr 549, Hommersandslia nord – Hommersåk
126/17 2. gangsbehandling – plan 2014111 – Detaljregulering av gang- og sykkelvei langs Fv 333 Espelandsveien fra Sviland til Bråstein
127/17 Endring av bestemmelser til kommunedelplan for sentrum 2011 – 2025
128/17 Endring – gjennomføringsstrategi for sentrumsplan (GASS) som følge av endrede bestemmelser i KDP Sandnes sentrum
129/17 Strategi for småbåthavner i Sandnes
130/17 Skolebehovsplan 2018 -2021
131/17 Høringsinnspill Greater Stavanger, Strategisk Næringsplan 2018-2025
132/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS
133/17 Forvaltningsrevisjonsrapport for sosiale tjenester
134/17 Etiske retningslinjer innenfor finansforvaltningen
135/17 Byggeregnskap – Rovik BOAS inneklimatiltak, prosjektnr 26013
136/17 Byggeregnskap- Hommersåk skole paviljong, prosjektnr 30011
137/17 Byggeregnskap – Sandved skole utvidelse, prosjektnr 30012
138/17 Trafikksikker kommune
139/17 Oppnevning av nytt medlem til Lura bydelsutvalg etter Elin Skjegstad (Ap) som er flyttet fra bydelen
140/17 Oppnevning av nytt medlem til Figgjo bydelsutvalg etter Sanda O. Neagu (H)
141/17 Monica Kalheim (Krf) – søknad om fritak fra verv i Bogafjell bydelsutvalg
142/17 Nyvalg til Sandnes innvandrerråd etter at Kyura Yusukov har flyttet fra kommunen
143/17 Oppføring av småhus Vatne/Dybingen
144/17 Fremtidig bruk av Riskatun
145/17 Valg av revisor for Fellesnemnda

Orienteringssaker

39/17 Orientering til kommunene om status i arbeidet med IKDP Forus
40/17 Byggeregnskap – ENØK tiltak kommunale bygg 2014 og 2015, prosjektnr 40001
41/17 Byggeregnskap – Lunde BOAS inneklimatiltak, prosjektnr 26012
42/17 Godkjenning av Kleivane barnehage etter lov om barnehager
43/17 Møteplan 2018 for bystyret, formannskapet, utvalgene og kommuneplankomiteen
44/17 Gjeninntreden i politiske verv – Karine Aspøy-Jensen (Ap)
45/17 Ruten byrom – teknisk plan

Interpellasjoner

5/17 Interpellasjon fra Solgull Klette (H) til bystyrets møte 18. september 2017 om fritt brukervalg i omsorgstjenester
6/17 Interpellasjon fra Erlend Kristensen (MDG) til bystyrets møte 18.09.2017 – forslag om utredning og utvikling av området rundt Møgedalshølen og Figgjoelva
7/17 Interpellasjon fra Heidi Bjerga (SV) til bystyrets møte 18.09.2017 vedrørende profittfrie barnehager

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here